Ano ang tinatawag na “ Departure Guarantee Insurance ” ( Samsung- Tegicom)?

Ano ang tinatawag na “ Departure Guarantee Insurance ” ( Samsung- Tegicom)?

Ayon sa “ Mga Bata tungkol sa Pagtatrabago ng mga Dayuhang Manggagawa” upang ibisan angbigay ng pagbabayd ng tegicom ay kinakailang ng employer na nag-employ ng dayuhang manggagawa na mag-subscribe at maghulog ng Departure Guarantee Insurance .

Sino ang kailangang magsuskrito (subscribe): ang mag employer na may 1 o mahigit pang regular na empleyado at may dayuhang manggagawang mahigpit pa sa isang taon ang employment period.

Eksempsyon sa pagsusukrito: mga employer na mag-eemploy gn mga dayuhang manggagawa subalit ang kumpanya ay kabilang sa construction industry.

Kailan kailangang magsuskrito at multa sa hindi pagsususkrito: sa loob ng 15 araw mula sa araw ng pagsisimula ng petsa (starting date) sa kontrata

Kapag hindi nagsuskrito ang employer sa insurance, magmumulta siya ng hindi hihigit sa KRW 5,000,000

Magkano ang dapat ihulog sa insurance: kinakailangang maghulog ng employer ng 8.3% ng normal wage ng dayuhang manggagawa kada buwn sa isang pribadong insurance company. Dapat tandaan: Kapag nagsumite na ng claimed ang dayuhang manggawa sa Insurance Company, makakatanggap siya ng notipikasyon kung magkano ang maaari niyang mangttangap mula sa insurance. Sakaling kulang ang inihulog na insurance ng employer, kailangang bayaran ng insurance magkano man ang kulang dito para sa mabuo ang tegicom ng manggagawa.

 

Source: HRD-Korea Booklet & Moel

 

Leave a Reply