EPS-TOPIK LESSON 7B

Video lesson

Vocabulary

Conversation

Listening

Grammar

이에요 and 예요 are used for declarative and interrogative sentences.
Ang 이에요 at 예요 ay ginagamit sa pagpapahayag at pagtatanong.
Ang 이에요 ay para sa salita na nagtatapos sa katinig at ang 예요 ay para sa patinig.

Leave a Reply