The iconic ANAK in Lee Min Ho's Gangnam 1970

One of our favorite Korean actors Lee Min Ho has a new movie ~ Gangnam 1970 ~ and I like what I’ve seen so far in the trailer. He has definitely grown up (in terms of roles) and is not the boyish Gu Jun Pyo anymore. Based on the movie’s title, the setting is in the 1970s. During that time, Gangnam was still an agricultural area. It was because of former president Park Chung Hee that the area began to develop into what it is today ~ a business hub.

A different Lee Min Ho in Gangnam 1970
A different Lee Min Ho in Gangnam 1970

The trailer of “Gangnam 1970” starts with 70s iconic song “Anak” by Freddie Aguilar. That song was hugely popular when it came out that it was translated in different languages. When I first came to Korea, people in their 40s would ask me if I knew the song “Anak” whenever I told them I was from the Philippines. And long before there were OPM songs in noraebang song books, “Anak” was the only song in the “English” section.
Freddie Aguilar is well-known by middle-aged Koreans. In 2007, he received the “Star of Asia” award from Asia Model Awards here in Korea.
“Anak”

There were two versions of “Anak” that came in Korea in the 1970s. One sung by a woman 정윤선 and the other by 이용복, considered as Korea’s Ray Charles. The Korean title of “Anak” is 아들 (a-deul) which translates to “son”.
Here’s the translation in Korean:
Nu’ng isilang ka sa mundong ito
Laking tuwa ng magulang mo
At ang kamay nila, ang iyong ilaw
At ang nanay at tatay mo’y
‘Di malaman ang gagawin
Minamasdan pati pagtulog mo.
네가 이 세상에 태어났을 때
엄마와 아빠는 꿈이 이루어지는걸 보았지
우리의 꿈이 실현된 것이며
우리의 기도에 대한 응답이었지
At sa gabi’y napupuyat
ang iyong nanay
Sa pagtimpla ng gatas mo
At sa umaga nama’y kalong
ka ng iyong amang Tuwang-tuwa sa iyo.
넌 우리에겐 너무도 소중한 아이였지
네가 방긋 웃을 때마다 우린 기뻐했고
네가 울 때마다 우린 네곁을 떠나지 않았단다
Ngayon nga malaki ka na
Nais mo’y maging malaya
‘Di man sila payag
walang magagawa
Ikaw nga ay biglang nagbago
Naging matigas ang iyong ulo
At ang payo nila’y sinuway mo.
아들아, 넌 모르겠지
아무리 먼 길도 갈 수 있다는것을
우리가 너에게 줄 수 있는 사랑을 위해서는
신에 맹세코 너를 끝까지 돌봐주기 위해서
우리가 해야 한다면 너를 위해서는
죽음도 마다하지 않을거라는 것을
Di mo man lang inisip na
Ang kanilang ginagawa’y para sa iyo
Pagkat ang nais mo’y masunod ang layaw mo
‘Di mo sila pinapansin.
계절이 여러번 바뀌고
벌써 많은 세월이 흘러 지나갔구나
시간이 너무도 빨리 지나가 버린거지
이제 너도 어느새 다 자라버렸구나
Nagdaan pa ang mga araw
At ang landas mo’y naligaw
Ikaw ay nalulong sa masamang bisyo
At ang una mong nilapitan
Ang iyong inang lumuluha
At ang tanong
“Anak, ba’t ka nagkaganyan?”
그런데 무엇이 널 그렇게 변하게 했는지
넌 우리를 떠나고 싶어 하는 것 같구나
큰소리로 네 마음을 말해 보렴
우리가 너에게 뭘 잘못했는지 말이야
At ang iyong mga mata’y
Biglang lumuha di mo napapansin
Pagsisisi ang sa isip mo’y nalaman mong
Ikaw’y nagkamali.
Pagsisisi ang sa isip mo’y nalaman mong
Ikaw’y nagkamali.
그런 너는 어느새 나쁜 길로 접어들고 말았구나
아들아, 넌 지금 망설이고 있구나
무엇을 무슨 말을 해야 할지를 말이야
넌 너무도 외로운거야, 네 옆엔 친구 하나 없는거지
아들아, 넌 지금 후회의 눈물을 흘리고 있구나
우리가 너의 외로움을 덜어 주련다
네가 가야 하는 곳이 어디 이든지
우리는 항상 문을 열고 너를 기다리고 있단다
“Anak” ~ 정윤선 version

“Anak” ~ 이용복 version

Korean lyrics:
사랑스런 나의 아들아
네가 태어나던 그날밤
우린 너무 기뻐서 어쩔줄 몰랐지
사랑스런 나의 아들아
천사같은 너의 모습을
우린 언제나 보고 있었지
밤새 엄마는 너에게
우유를 따뜻이 데워 주셨지
낮엔 언제나 아빠가
니 곁을 감싸며 지켜 주었지
너는 크면서 언제나 말했지
이제는 자유를 달라고
진정한 의미도 모르며 졸랐지
사랑하는 나의 아들아
변해가는 너에 모습에
우린 너무 가슴 아파했지
엄마 아빠의 사랑을 버리고
너는 그만 떠나 버렸지
엄마 아빠의 마음에
아픔을 남기고 떠나 버렸지
지금 네가 가는 그길은
거칠고 험한 길이지
갈수록 험하고 나쁜 길이지
사랑하는 나의 아들아
너도 이제는 후회 하겠지
엄마는 언제나 울고만 계신다.
너도 이제는 후회의 눈물이
두눈에 고여 있겠지
너도 이제는 후회의 눈물이
두눈에 고여 있겠지
너도 이제는 후회의 눈물이
두눈에 고여 있겠지
And here’s a Korean artist singing the song in Tagalog…

I hope MICA would have the chance to sing this song in Korean ~

Leave a Reply